Jak urozmaicić przygotowania do pisania na maturze?

paź 23, 2020 | do pobrania, egzaminy

Na forach nuczycielskich bardzo często padają pytania o sposoby i materiały do przygotowania uczniów do pisania wypracowań na maturze i egzaminie 8-klasisty. Z praktyki wiem, że pisanie to jedna z mniej lubianych przez uczniów aktywności, nie wiedzą jak i co napisać, mają ograniczony zasób struktur gramatyczno-leksykalnych.

W jaki sposób im pomóc? Jednym ze sposobów może być pokazanie, że pisanie może być zabawą i nie musi polegać tylko na samodzielnym realizowaniu kropek z kolejnego maturalnego polecenia.

Uczniowie tworzą polecenia

– Uczniowie w gotowym poleceniu maturalnym (np. z podręcznika lub arkusza maturalnego) zamieniają jedną kropkę lub dokonali innych dowolnych zmian. Następnie porównują swoje zmiany z osobami z grupy oraz piszą wypracowanie wg pomysłu kolegi/koleżanki.

– Uczniowie samodzielnie przygotowują polecenie do pisania. Następnie wymieniają się poleceniami z kolegą / koleżanką z ławki i piszą tekst. Możemy poprosić uczniów, aby sprawdzili prace kolegi / koleżanki pod względem treści, bez skupiania się się na błędach i bogactwie językowym. Takie zadanie pokaże uczniom, na jakie elementy powinni zwracać uwagę podczas pisania wypracowań.

Uczniowie odtwarzają polecenie

– Uczniowie pracują w parach lub trójkach. Każdy otrzymuje inne polecenie maturalne i pisze je zgodnie z zasadami. Następnie wymienia się partnerem z pary/partnerami z trójki, ale przekazuje tylko napisany tekst zadania. Zadaniem partnera jest odczytanie tekstu i odtworzenie polecenia maturalnego. Po odtworzeniu poleceń uczniowie porównują je i analizują, co sprawiło, że zapisali „kropki”, których w oryginalnym poleceniu nie było lub co pomogło im dobrze odtworzyć polecenie.

– Podaj uczniom trzy/cztery polecenia maturalne rozszerzone (najlepiej artykuł lub rozprawkę), im bardziej podobne do siebie polecenia (np. dotyczącego tego samego tematu) tym trudniej. Każdy uczeń wypisuje wszystkie możliwe tytuły do artykułu lub argumenty za i przeciw do rozprawki. Następnie wymieniają się pomysłami i muszą je dopasować do odpowiedniego polecenia. Partner z pary sprawdza odpowiedzi, na podsumowanie zadaniem uczniów jest napisać artykuł o wybranym tytule lub rozprawkę wykorzystując podane argumenty. To zadanie pomaga uczniom w generowaniu pomysłów i tworzeniu notatek przed przystapieniem do pisania.

Pisanie a struktury gramatyczno-leksykalne

– Uczniowie pracują w parze / trójce i realizują pisemne polecenie maturalne (może być to samo lub moga być różne). Po napisaniu w tekście zasłaniają wybrane słowa tak, aby powstał tekst z lukami (moga wykorzystać post-it-notes albo blu-tack). Wymieniają się pracami z innym uczniem / parą / trójką, czytają tekst, uzupełniają luki i sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi.